Понеделник 24, Юни 2024г.
175 ГОДИНИ НОВОБЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД ХАСКОВО
Публикувана на: 18.02.2021г. (обновена на: 15.06.2021 15:20:00)
Средно училище „ Васил Левски“ – Хасково е наследник на първото новобългарско училище в града.
175 години история.
175 години знание и опит.
175 години просветителска традиция, давала четмо и писмо на хиляди българи.
175 стъпала по пътя на просветното израстване.
Всички ние, свързали професионалната и личната си съдба с нашето училище, сме щастливи да отбележим  светлия 175-годишен юбилей . Припомнянето на историята ни дава увереността за бъдещето на училището ни и отново ни преизпълва с радост за това, че сме наследници на първите радетели за светско образование.
 
Приоритетите в развитието на училището  са:
 
  • Осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от 1.клас до 12.клас според държавните образователни стандарти и на конкурентоспособност за продължаване на образованието.
  • Модернизиране на учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии;
  • Взаимодействие на училището с родителите, институциите, неправителствените и младежки организации и привличането им като партньори и коректив в дейността на училището по създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците и работа с талантливите деца;
  • Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал, повишаване на мотивацията на учителите и учениците за ефективно участие в учебно-възпитателната дейност;
  • Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището;
  • Осигуряване на условия за активно включване на учениците в училищния живот чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците.
  • Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели.
  • Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на  физическия, интелектуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.
 
Голяма роля за качествената учебна работа има педагогическият екип на училището – висококвалифицирани учители, прилагащи съвременни методи на обучение и възпитание в работата си.
Щастливи сме, че към редиците на просветителите през последните години се присъединиха много млади хора. Трябва да подадем ръка на младите учители, да ги окуражим да продължат своята работа на просветното поле, да ги съхраним, за да бъдат млади не само по възраст, но и по дух. Влизащият в системата на образованието е добре да види един гостоприемен дом, в който ще може да съхрани своята любов към преподаването. Дом, в който на младия учител му партнират колеги, родители и институции.
 
 

Средно училище „Васил Левски” – град Хасково

 

Милена Михайлова – Директор на СУ „Васил Левски” – Хасково
 

Директор, заместник-директори, педагогически и непедагогически състав

 

Директор, заместник-директори, класни начални учители /1.клас – 4.клас/
 

Директор, заместник-директори, учители ЦДО /1.клас – 7.клас/

Директор, заместник-директори, учители и класни ръководители /5.клас – 12.клас/
 

Директор, заместник-директори, ресурсни учители, училищен психолог

Директор, заместник-директори, непедагогически състав
 

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар

Директор, заместник-директори, счетоводители, секретар, библиотекар

 

 

Сподели: