Неделя 14, Април 2024г.

Права и задължения на учениците от

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ХАСКОВО

за учебната 2022-2023 година

Раздел ІІ УЧЕНИЦИ

Чл. 23.  Учениците, имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно - информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 14. да получават от учителите консултации - включително и учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
 15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 16. да ползват безплатно цялата училищна материално - техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.
 17. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 24. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да спазват правилника за дейността на Средно училище „Васил Левски“ - гр.Хасково;
 2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;
 6. да носят елемент от училищната униформа и да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученик и на добрите нрави /без прокъсани дънки, без неприлично къси поли и панталони, без ярко оцветени коси, без обувки с колелца, да не са със слънчеви очила и шапки в часовете/;
 7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 8. да носят ученическа лична карта или ученическа книжка в училище, за учениците, предвидени в ЗПУО;
 9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
 10. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 12. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 годишна възраст.
 13. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор.
 14. да не извършват противообществени прояви.
 15. да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на учебните занятия.
 16. да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда.
 17. да не слушат музика на високоговорител от мобилно устройство в класната стая и коридора на училището. При нарушение устройствата се вземат от дежурния учител и се връщат на родителя след лична среща с него.
 18. да спазват режима в училището;
 19. да поздравяват вежливо;
 20. да не влизат и да не консумират закуски и напитки в час;
 21. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец;
 22. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно - технически пособия, работно или игрално облекло;
 23. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;
 24. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;
 25. да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците;
 26. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище.
 27. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на училището
 28. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
 29. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час. Използването им е допустимо за целите на учебната работа в часа с разрешение на учителя;
 30. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 31. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 32. да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ в 7 дневен срок;
 33. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;
 34. да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им особености и не съдържат агресивни послания;
 35. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната площадка, установени в заповед на директора на училището.

(2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без изричното съгласие на снимания е забранено и наказуемо.

 

 

Сподели: