Вторник 04, Август 2020г.

Права и задължения на учениците От ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ХАСКОВО за учебната 2019-2020 година

Раздел ІІ УЧЕНИЦИ

Чл. 21. (1) Ученик е този, който е записан в училището за обучение за завършване на клас.

 • Ученик се отписва от училището, когато:
 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
 • В случаите по ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Чл. 22. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година работно място в класната стая, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно уведомява класния ръководител за забелязани повреди.

Чл. 23. Учениците, имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно - информационно обслужване;
 6. да получават    информация    относно    обучението,       възпитанието,                       правата     и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 1. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 2. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 3. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 4. да получават    от    учителите   консултации   -    включително       и                   учениците          на самостоятелна или индивидуална форма на обучение;
 5. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 6. да ползват безплатно цялата училищна материално - техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.
 7. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 24. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. да спазват правилника за дейността на Средно училище „Васил Левски“ - гр.Хасково;
 2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;
 6. да носят елемент от училищната униформа и да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученик и на добрите нрави /без прокъсани дънки, без неприлично къси поли и панталони, без ярко оцветени коси, без обувки с колелца, да не са със слънчеви очила и шапки в часовете/;
 7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 8. да носят ученическа лична карта или ученическа книжка в училище, за учениците, предвидени в ЗПУО;
 9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
 10. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 12. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 годишна възраст.
 13. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор.
 14. да не извършват противообществени прояви.
 15. да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на учебните занятия.
 16. да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда.
 1. да не слушат музика на високоговорител от мобилно устройство в класната стая и коридора на училището. При нарушение устройствата се вземат от дежурния учител и се връщат на родителя след лична среща с него.
 2. да спазват режима в училището;
 3. да поздравяват вежливо;
 4. да не влизат и да не консумират закуски и напитки в час;
 5. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец;
 6. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно - технически пособия, работно или игрално облекло;
 7. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час;
 8. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;
 9. да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците;
 10. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище.
 11. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на училището
 12. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение;
 13. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час. Използването им е допустимо за целите на учебната работа в часа с разрешение на учителя;
 14. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 15. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 16. да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ в 7 дневен срок;
 17. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет;
 18. да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им особености и не съдържат агресивни послания;
 19. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната площадка, установени в заповед на директора на училището.

(2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без изричното съгласие на снимания е забранено и наказуемо.

Чл. 25. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи:

 1. по медицински причини, което удостоверява с медицинска бележка, попълнена с вписан в нея номер на амбулаторен лист за извършения преглед, подписана от лекаря, извършил прегледа на ученика и подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
 • При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с класния ръководител и го информират в рамките на работния ден за периода на отсъствие. Медицинският документ се представя не по – късно от 3 дни след връщане в училище.
 1. Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортен клуб, в който членува ученика, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.
 2. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 3. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.
 4. Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
 5. В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
 • В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини, в определените срокове класният ръководител регистрира отсъствията като неуважителни.
 • Децата от подготвителните групи, записани в полудневна организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
 1. Отсъствията на децата по т. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите. Уведомлението по т. 1 се подава преди отсъствието на детето, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава уведомлението до 3 учебни дни след връщането на детето в училище.
 2. Извън случаите по т. 2 отсъствие на децата от подготвителната група е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 26. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с Наредбата за приобщаващото образование.

 • Учениците могат да бъдат награждавани за:
 1. отличен успех;
 2. призови места от международни, национални, регионални състезания и олимпиади в областта на науката;
 1. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта;
 2. изяви в областта на творческата самодейност;
 3. граждански прояви с висока морална стойност.
  • Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда награди за учениците.
  • Наградите за учениците могат да бъдат:
 4. публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището;
 5. писмена похвала – вписва се в дневника на класа и в ученическата книжка, съобщава се пред класа;
 6. писмено обявяване – благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището;
 7. грамота;
 8. предметни награди.

 

 

Сподели: