Сряда 29, Май 2024г.
История на училището

                                                                                                                            

Средно общообразователно училище "Васил Левски" е наследник на първото новобългарско училище в Хасково.

Солидната му история започва да се пише през далечната 1846 година, когато отваря врати. Днес учебното ни заведение е сред най-престижните в града.

Комфортната ни сграда, разположена в центъра на Хасково, разполога с удобно обзаведени учебни стаи, специализирани кабинети и модерно оборудвани компютърни зали с непрекъснат достъп до интернет. Притежаваме богатата и разнообразна библиотека в Учебно-информационния център, физкултурни салони, спортна площадка и просторен двор.

В училището е осигурен всекидневен медицински контрол. На разположение на учениците са столова и бюфет, както и училищен автобус.

Учебните часове се водят от квалифициран екип с богат професионален опит, който насърчава амбициите и талантите на нашите деца. Атрактивното и качествено преподаване гарантира конкурентноспособната подготовка на учениците ни.

Водещо място в училищния ни живот заемат спортните занимания. Децата имат възможност да се запишат в отборите по бадминтон, спортна аеробика, баскетбол и футбол.

 В нашето училище осигуряваме качествено средно образование, необходима основа за постигане на успешна професионална и житейска реализация на децата.

 Целите които си поставяме са:
- спокойствие и сигурност за децата;
- високо образователно равнище;
- модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
- поддържане на европейски стандарти в обучението;
- развитие на комуникативните умения и способности;
- непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип;
- участие в различни проекти.

 Ако искате вашето дете да бъде обучавано от професионалисти, да учи в приятелска и спокойна среда, да се развива в зависимост от неговите силни страни, заповядайте при нас.

 

ЗА НАЙ-СТАРОТО ХАСКОВСКО УЧИЛИЩЕ  - ДЪЛБОК ПОКЛОН И БЛАГОДАРНОСТ

В дълголетната история на град Хасково особено място е отредено на  най-старото хасковско училище, прераснало по-късно в гимназия. Началото намираме в далечната 1846 година, когато се полагат основите на новобългарската просвета с току-що отвореното от даскал Стоянчо Стамболиев модерно училище в града. Скоро след това то се превръща в петокласно и привлича все повече хасковски младежи, които се обучават от известните възрожденски учители Атанасий Чолаков,  Тодор Запрянов, Нестор Марков. През 70-те години на ХІХ в. в Хасковското петокласно училище преподават Стоян Заимов, Петър Берковски, Мирчо Попов и др. ентусиазирани млади българи, които са не само учители, но и пламенни революционери.   

На 1септември 1909 г. петокласното хасковско училище става пълна мъжка гимназия, като й се разрешава да носи името  на известния български политик Петко Каравелов. През учебната 1914-1915 г.  за патронен празник на гимназията е определен денят 13 май „като възпоменание на победата на Иван Асеня ІІ над кир Теодора през 1230 г. при Клокотница.” През 20-те години на ХХ в. училището е разделено на реалка и класически отдел. Учениците са повече от 300, а сред преподавателите трайни следи оставят К. Карагяуров, С. п. Стефанов, Й. Кусев, Б. Манахилов. От 1922 до 1942 г. гимназията, наброяваща близо 1700 ученика е смесена, а от 12 септември 1942 г. със Заповед на Министерството на народното просвещение отново е разделена на Мъжка гимназия „Петко Каравелов”  и Девическа гимназия „Асен Златаров”. На 4 юни 1939 г. тържествено се полага основният камък на нова гимназиална сграда в града, която и до днес продължава да събира в класните си стаи всяко следващо поколение хасковски младежи.

Хасково посреща преврата на 9 септември 1944 г. и смяната на стария режим с отечественофронтовска власт с две гимназии - Държавна мъжка гимназия "Петко Каравелов" и Държавна девическа гимназия „Асен Златаров”. През 1950/1951 учебна година, създадените търговски   паралелки в мъжката гимназия се отделят в самостоятелно училище – Търговско-стопанска гимназия, днес Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”, а педагогическият отдел прераства в педагогическо училище. През 1949 г. Девическата гимназия е преобразувана във Второ единно училище, а през 1950 г. във Второ смесено средно училище „Д-р Асен Златаров” – Хасково.

От 26 май 1950 г. с Постановление на Министерството на народната просвета,  Държавната мъжка гимназия "Петко Каравелов"- Хасково преминава в Първо единно училище "П. Каравелов". Много скоро след това,  през учебната 1952/1953 година, училището отново се трансформира  и става Първо смесено средно училище "П. Каравелов"- Хасково. Въведени са оценки на успеха по петобалната система и годишни изпити, учениците се награждават със златни и сребърни медали за отличен успех. През учебната 1957/1958 година петобалната система на оценяване е заменена с шестобална. През същата учебна година Второ смесено училище става Втора смесена гимназия "Асен Златаров" с 18 паралелки. С въвеждането на политехническото образование, Първо смесено училище „П. Каравелов”-Хасково, става Първа политехническа гимназия "П. Каравелов"- Хасково.

 На 13 май 1960 г. е чествана 100-годишнината от създаването на първото класно училище в гр. Хасково, наследник на което е Държавната мъжка гимназия „П.Каравелов”. Освен, че годината на създаване на училището е избрана произволно, организаторите на събитието обявяват и преименуване на гимназията  от "Петко Каравелов" на "Любен Каравелов". Вероятно в тези години за ръководената от Комунистическата партия идеологическата пропаганда, името на големия български политик Петко Каравелов, което гимназията носи с гордост вече 51 години, се е сторило неподходящо и го заменят с името на брат му - известния български революционер и писател Любен Каравелов.

  От 1963 г. със заповед на МНП, гимназията е преобразувана в Първа политехническа гимназия с преподаване на руски език „Любен Каравелов” – Хасково, което означава създаване на ново училище – руска езикова гимназия, с различно име и с различна насоченост.

Наследник и продължител на традициите  на Държавната  мъжка, а по-късно смесена гимназия „П. Каравелов”  е създадената Втора политехническа гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Училището в този си формат съществува до 1978 г. и през неговите класни стаи преминават няколко хиляди ученици. През учебната 1960/1961 г. в него се формират първите математически паралелки, в които дисциплините математика и физика се изучават в повече часове. Големият интерес на учениците към тези паралелки стои в основата на идеята за създаване  на Математическа гимназия в града  в началото на 70-те години.

През учебната 1978/1979 г. основното училище "Васил Левски"- Хасково се слива с Втора политехническа гимназия "Д-р Асен Златаров" и образуват Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) "Васил Левски"- Хасково, което от 1991 г. е вече Средно общообразователно училище  (СОУ) „Васил Левски”. Вече 38 години училището като приемник на първото новобългарско училище в Хасково и продължител на традициите на най-старата гимназия в града образова и възпитава хасковските младежи поколение след поколение.

Дълголетната история на училището и промените, които то преживява през годините означават и натрупан опит, и безспорен обществен авторитет. Извършваните преобразования не заличават, а само активизират съхраняването на  историческата памет за онова  първо училище, което преди 170 години отваря вратите към новото модерно европейско образование в града ни. От него като клони на вековен дъб се отделят и развиват нови училища в града – Гимназията с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Ас. Златаров”, Природо-математическата гимназия „Б. Петканчин”, Финансово - стопанската гимназия „Ат. Буров”. Те поемат по свой самостоятелен път на развитие, а това е добър знак, че създаденото преди 17 десетилетия новобългарско училище, прераснало по-късно в гимназия се е съхранило до днес  и през всичките години е изпълнявало с чест и професионализъм своята просветителска мисия в Хасково.  

                                                                       Д-р Красимира Узунова 

 

Сподели: